Ubezpieczenia OC i AC OC radcy prawnego Radca prawny ubezpieczenie OC

Radca prawny ubezpieczenie OC

We współczesnej gospodarce nie da się pracować bez solidnej polisy ubezpieczeniowej. Co ważniejsze, obok tradycyjnej roli prawników, radcy prawni coraz częściej pełnią rolę doradców biznesowych, mając wpływ na interesy majątkowe klientów. Robią wiele, aby utrzymać jakość obsługi, ale w coraz bardziej złożonym świecie ryzyko popełnienia błędów jest większe. Dlatego ważne jest, aby branża posiadała ubezpieczenie, które obejmuje finansowe konsekwencje błędów, uwzględnia nowe ryzyka i zapewnia ochronę przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami.

Co musi obejmować ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Rozporządzenie stanowi, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC radcy prawnego (https://iexpert.pl/radca-prawny/) wynosi równowartość 50 000 euro w złotych w odniesieniu do zdarzeń objętych umową ubezpieczenia OC. Kwotę tę ustala się według średniego kursu euro ogłoszonego po raz pierwszy przez Narodowy Bank Polski w roku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest także konsekwencją zapisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. W związku z tym każdy radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o radcach prawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Również w tym przypadku ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną radcy prawnego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, przy wykonywaniu czynności radcy prawnego, które jest świadczenie pomocy prawnej.

Jakie dodatkowe usługi otrzymamy wykupując OC dla radcy prawengo?

Kolejnym dodatkowym elementem obowiązkowego ubezpieczenia OC są usługi pomocy prawnej. Umożliwia prawnikom skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej, w skład której wchodzą kodeksy postępowania i instrukcje oraz przyjęcie zawodowej odpowiedzialności cywilnej wobec klientów. Oprócz sugerowanych działań w przypadku reklamacji, usługa obejmuje mediację. Dotyczy to sytuacji, gdy przewinienie pełnomocnika nie rodzi jego odpowiedzialności cywilnej. Dlaczego prawnik, będąc ekspertem w dziedzinie prawa, miałby korzystać z tego rozwiązania? Głównym celem jest utrzymanie prawidłowych relacji między prawnikiem a klientem lub kontrahentem i niedopuszczenie do ich pogorszenia. Łatwiej to osiągnąć, jeśli powstaje spór, a prawnik nie jest bezpośrednio zaangażowany w rozstrzygnięcie. Największą wartością pomocy jest umiejętność załatwienia sporów w sposób, który nie prowadzi do roszczeń, a tym samym nie skutkuje wypłatą odszkodowania. Ale równie ważna jest umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób polubowny, akceptowalny dla obu stron. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia prawnego już na wczesnych etapach konfliktu, aby zapobiec jego eskalacji.

Kiedy należy się postarać o ubezpieczenie OC dla radcy prawnego?

Przed rozpoczęciem działalności zawodowej należy posiadać ubezpieczenie OC. Niektóre zawody nie mogą uzyskać licencji na świadczenie usług bez ubezpieczenia. Ci, którzy już rozpoczęli pracę, powinni z kolei zwrócić uwagę na termin ważności polisy. Warto zaznaczyć, że mogą je wykupić nie tylko ci, którzy muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Kwestie ubezpieczeniowe powinny zostać ponownie rozważone, gdy tylko pojawią się przesłanki wskazujące na to, że w wyniku podjętych działań mogą zostać poszkodowane osoby trzecie. To przede wszystkim sposób na ochronę Twoich finansów i firmy. Mówi się, że rozważni są zawsze ubezpieczeni – jeśli zastanawiasz się, co jeszcze warto zrobić, aby ograniczyć ryzyko biznesowe

Powiązane posty