Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenie OC biura rachunkowego Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – co trzeba wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku) z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga posiadania ważnej polisy OC. Innymi słowy, każde biuro rachunkowe musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Taki obowiązek wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości. Istotne jest zatem, aby dokładnie wiedzieć, czym jest ubezpieczenie OC biura rachunkowego i przed czym chroni.

Czym jest polisa OC biura rachunkowego i przed czym chroni?

Obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych spoczywa na tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą księgi rachunkowe w formie usług

Obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych spoczywa na tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą księgi rachunkowe w formie usług. Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku obejmuje szkody wyrządzone w wyniku działalności biura rachunkowego. Nie ma tu znaczenia, czy szkoda powstała w sposób umyślny, czy nieumyślny. Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością cywilną związaną ze szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Działalność biura rachunkowego zawsze obarczona jest ryzykiem popełnienia błędu, który skutkować może niemałymi konsekwencjami finansowymi. Polisa ubezpieczeniowa skutecznie chroni przed takimi konsekwencjami.

Co obejmuje ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się z ryzykiem. Obowiązkowa polisa OC pozwala uniknąć konsekwencji finansowych w razie popełnienia błędu. Jeśli dojdzie do wyrządzenia szkody klientowi przez pracownika biura rachunkowego, wówczas to firma ubezpieczeniowa, z którą biuro ma zawartą umowę, wypłaci poszkodowanemu klientowi należne mu roszczenie. Istotne jest jednak, aby wiedzieć, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego. Przede wszystkim wskazać trzeba tu na szkody, które powstają w wyniku działania bądź zaniechania w związku ze świadczonymi przez biuro rachunkowe usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli właściciel biura rachunkowego lub pracujący w nim księgowy popełni błąd, a klient w związku z tym skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, należne odszkodowanie wypłacone zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czego nie obejmuje polisa OC dla biura rachunkowego?

Obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych spoczywa na tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą księgi rachunkowe w formie usług

Wiedzieć trzeba, że ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego nie obejmuje wszystkich szkód. Wskazać trzeba koniecznie choćby na czynności kadrowo-płacowe, czy doradztwo podatkowe. Dodać także trzeba, że polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje również ryzyk cybernetycznych. W dzisiejszych czasach przepływ wielu informacji realizowany jest online. Istotne jest, aby wiedzieć, że utrata lub wyciek danych nie jest objęty ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego. Z tego też powodu wiele biur rachunkowych decyduje się na dodatkową ochronę ubezpieczeniową. O jakim ubezpieczeniu mowa? To przede wszystkim:

  • nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych,
  • ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego,
  • ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych.

Z tego pierwszego rozwiązania korzystają biura rachunkowe obsługujące duże przedsiębiorstwa. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla takich firm wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu, który skutkować może konsekwencjami finansowymi przekraczającymi sumę gwarancyjną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Warto zatem w pewnych sytuacjach zastanowić się nad rozszerzeniem obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej.