Ubezpieczenia OC i AC OC pośrednika nieruchomości OC pośrednika nieruchomości – niezbędne ubezpieczenie dla profesjonalistów

OC pośrednika nieruchomości – niezbędne ubezpieczenie dla profesjonalistów

Jeśli zajmujesz się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami lub planujesz rozpocząć taką działalność, musisz wiedzieć, że oprócz licencji i wykształcenia kierunkowego, musisz również posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Co to jest i jak działa OC pośrednika nieruchomości? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy? Odpowiadamy na te i inne pytania w naszym artykule.

Co to jest OC pośrednika nieruchomości?

OC pośrednika nieruchomości to ubezpieczenie, które chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody klientowi lub innemu podmiotowi w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Szkoda może polegać na naruszeniu praw majątkowych lub niemajątkowych, np. na podaniu nieprawdziwych informacji o nieruchomości, zaniedbaniu obowiązków umownych, błędnej ocenie wartości rynkowej nieruchomości czy naruszeniu tajemnicy zawodowej.

Obowiązek posiadania OC pośrednika nieruchomości wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku (z późniejszymi zmianami) i dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa. Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednika.

OC pośrednika nieruchomości to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody klientowi lub innemu podmiotowi w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa

Jakie są korzyści z OC pośrednika nieruchomości?

Pośrednik i jego klienci i partnerzy mogą skorzystać z wielu zalet OC pośrednika nieruchomości, które nie ograniczają się do spełnienia ustawowego obowiązku. Oto niektóre z nich:

  • Spełnienie ustawowego obowiązku i uniknięcie kar administracyjnych lub cywilnych za jego brak.
  • Zabezpieczenie finansowe w razie wystąpienia roszczeń odszkodowawczych lub zwrotnych od osób poszkodowanych przez pośrednika.
  • Większa wiarygodność i profesjonalizm w oczach klientów i partnerów, co może przekładać się na lepszą jakość usług i większą liczbę zleceń.
  • Możliwość skorzystania z pomocy prawnej i doradczej ubezpieczyciela w razie sporu lub postępowania sądowego.

Jak wybrać OC pośrednika nieruchomości?

OC pośrednika nieruchomości można kupić u agenta ubezpieczeniowego lub bezpośrednio w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy wyborze polisy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

OC pośrednika nieruchomości to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody klientowi lub innemu podmiotowi w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa

  • Zakres ubezpieczenia – musi być zgodny z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 804) i obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.
  • Suma gwarancyjna – musi wynosić co najmniej równowartość w złotych 25 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy. Suma gwarancyjna określa maksymalną wysokość odszkodowania, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w ramach polisy. Można wybrać wyższą sumę gwarancyjną, jeśli chce się mieć większe zabezpieczenie finansowe lub jeśli wymagają tego warunki rynkowe lub umowne.
  • Składka ubezpieczeniowa – zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i zakres działalności pośrednika, liczba zatrudnionych pracowników, wysokość sumy gwarancyjnej czy wybór dodatkowych opcji. Składkę można płacić jednorazowo lub ratalnie.
  • Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub zredukuje jego wysokość. Przykładowe wyłączenia to: szkody wynikające z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa pośrednika, szkody spowodowane przez wojnę, terroryzm czy klęski żywiołowe, szkody dotyczące własnego majątku pośrednika lub jego pracowników. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w warunkach ogólnych i szczególnych ubezpieczenia.

Podsumowanie

OC pośrednika nieruchomości to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody klientowi lub innemu podmiotowi w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. OC pośrednika nieruchomości ma wiele korzyści, takich jak spełnienie ustawowego obowiązku, zabezpieczenie finansowe, większa wiarygodność i profesjonalizm oraz możliwość skorzystania z pomocy prawnej i doradczej. Przy wyborze polisy należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, sumę gwarancyjną, składkę ubezpieczeniową oraz wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. OC pośrednika nieruchomości można kupić u agenta ubezpieczeniowego lub bezpośrednio w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.

Powiązane posty